जम्मा प्रकाशन: 10
बार्षिक रिपोर्ट
जोन प्रोफाईल तथा तथ्यांक विवरण
तरकारी जाेनकाे परिचय
बेमाैसमी गाेलभेडां तरकारी खेती सम्बन्धी जानकारी
अालुमा क्षति गर्ने पुतलीकाे जानकारी
बेमाैसमी तरकारी खेती
मकवानपुरमा च्याउ खेती जानकारी
काउली बाली र गांठे राेग
तरकारी बालीका मुख्य मुख्य राेग तथा किराहरू र तिनकाे व्यवस्थापन
कृषि डायरी २०७६