जम्मा सूचना: 18
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व ०८०/०८१ का लागी कार्यक्रम माग सम्वन्धी सूचना 2080-06-10 Continuous
अस्थार्इ प्लाष्टक धरका लागी आवश्यक सामाग्रीको दर रेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-09-29 Closed !!!
शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-08-28 Closed !!!
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना 2079-08-07 Continuous
आ.व ०७९/०८० का लागी कार्यक्रम मागको म्याद थप सम्वन्धि सूचना 2079-05-31 Continuous
पदपुर्ती सम्वन्धी सूचना 2079-05-16 Closed !!!
आ.व ०७९/०८० का लागी कार्यक्रम माग गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-04-30 Continuous
आ.व ०७९/८० मा सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना 2079-04-30 Continuous
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना 2078-08-24 Continuous
कार्यक्रम माग गर्ने सम्वन्धि सूचना 2078-06-10 Continuous
आ.व ०७८/०७९ बाट धान जोन थप भएकाले सूचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना 2078-05-23 Continuous
म्याद थप सम्वन्धि सूचना 2078-05-16 Continuous
सुचना प्रकाशित गरिएको बारे 2077-12-11 Closed !!!
दरभाउ पत्र आह्वान गरिएको बारे 2077-11-23 Closed !!!
मिनिटिलर र पावरटिलरको दरभाउ पेश गर्ने बारे। 2077-09-08 Closed !!!
माटोमा आम्लियपन देखिएको कारण कृषि चुन प्रयोग गर्ने सूचना 2076-06-02 Closed !!!
तरकारी जोनमा सुचिकृत हुने सूचना 2076-04-31 Closed !!!
प्रोत्साहन अनुदान वितरण सम्वन्धी सुचना 2075-02-03 Closed !!!